CompanyLux.com » M » MI » MIE

Miedzi Copper (Luxembourg) S.à r.l.

一般狀況:

這公司是經營中還是非經營中?. 瞭解更多.
经营中

公司名稱:

Miedzi Copper (Luxembourg) S.à r.l.

公司代碼:

B158034

公司總監:

這是參與公司活動的人員名單。. 瞭解更多.
如果您需要移除資訊請點擊這裡。

行政轄區:

盧森堡

本公司也被稱為:

這是公司先前的名稱。. 瞭解更多.

註冊日期:

  1. 2011.01.13

公司類型:

  1. Société à responsabilité limitée
  2. Société anonyme
 


< 以前的公司

VELOCE S A R L